Miejskie Centrum Dialogu
login: hasło: login
Jeżeli nie masz konta to zarejestruj się
Strona głównaAktualnościMultimediaForumO CentrumKontakt
Tak prowadzimy konsultacje !
2016
Konsultacje Społeczne next Zakończone konsultacje next 2016 next Pierwszy etap konsultacji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

Pierwszy etap konsultacji „Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”

AA

2015.11.17 13:23

Od 17 listopada 2015 r. do 22 lutego 2016 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami Krakowa pierwszy etap konsultacji społecznych dokumentu pn. Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030.

Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030 będą dokumentem perspektywicznym, który określi spójną i planową politykę miasta w zakresie ich rozwoju oraz wprowadzi długoterminowy i systematyczny sposób zarządzania terenami zieleni w mieście.

Nad opracowaniem dokumentu czuwa zespół ekspercki w składzie: architekt krajobrazu dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Michał Mydłowski oraz inżynier środowiska dr inż. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Celem opracowania dokumentu jest regulacja polityki miasta w ramach:

•    zachowania, rozwoju i tworzenia nowych terenów zieleni miejskiej, spełniających potrzeby społeczne;
•    integracji rozproszonej struktury zieleni;
•    ochrony terenów cennych przyrodniczo, tj. przestrzennego i ekologicznego zrównoważenia rozwoju miasta oraz racjonalnej gospodarki zasobami przyrodniczymi;
•    usprawnienia zarządzania terenami zieleni w Krakowie.

Przekształcanie przestrzeni miejskiej wymaga przygotowania strategii kompleksowo uwzględniającej m.in. zagadnienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszkańców i użytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym. Dlatego też Kierunki Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie przygotowywane są tzw. metodą partycypacyjno-ekspercką, w ramach której poszczególne komórki organizacyjne UMK, miejskie jednostki organizacyjne oraz zewnętrzni eksperci z poszczególnych dziedzin związanych z kształtowaniem i ochroną środowiska (architektury krajobrazu, dendrologii i ogrodnictwa, ochrony przyrody oraz hydrologii) wspólnie opracowują dokument z w/w zakresu. Podstawową zasadą tej metody jest pełne zaangażowanie społeczności lokalnej w tym organizacji pozarządowych w proces planowania, na każdym jego etapie. Miastu zależy na tym, żeby rozwój terenów zieleni był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Sporządzenie dokumentu poprzedziły więc warsztaty z mieszkańcami miasta, pomocne w określeniu oczekiwań i preferencji lokalnej społeczności. W oparciu o zebrane informacje Wydział Kształtowania Środowiska UMK przystąpił do opracowywania dokumentu, którego projekt również zostanie poddany konsultacjom społecznym. Mieszkańcy Krakowa będą mogli ocenić, w jaki sposób wyniki pierwszego etapu konsultacji znalazły odzwierciedlenie w konkretnym planie działań.

Działania rozpoczęły się wieloaspektową analizą obejmującą zagadnienia przyrodnicze, funkcjonalne, przestrzenne, społeczne, demograficzne, dotyczące dziedzictwa kulturowego, a także formalno-prawne i organizacyjno-ekonomiczne, które zostały zwieńczone pierwszym etapem konsultacji społecznych. Na podstawie zebranych danych powstanie koncepcja systemu terenów zieleni, która również zostanie przedyskutowana z mieszkańcami i użytkownikami miasta w drugim etapie konsultacji społecznych. Stworzona wersja dokumentu będzie podlegać uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami, urzędami, organizacjami i władzami miasta, aż wreszcie jej ostateczna wersja zostanie przedłożona Radzie Miasta Krakowa pod obrady.

Celem konsultacji społecznych pierwszego etapu, który trwał do 22 lutego 2016 r. było:

•    zebranie wniosków, uwag, opinii, pomysłów;
•    nawiązanie współpracy z mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rzecz utrzymania i rozwoju terenów zieleni;
•    określenie we współpracy z interesariuszami priorytetów w zakresie rozwoju zieleni oraz zarządzania nimi.

Celem konsultacji społecznych drugiego etapu będzie:

•    poinformowanie o wynikach I etapu konsultacji społecznych oraz o sposobie uwzględnienia zgłoszonych postulatów w dokumencie;
•    zaprezentowanie społeczności Krakowa koncepcji Kierunków Rozwoju i Zarządzania Terenami Zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030;
•    zebranie uwag, opinii, wniosków i postulatów dotyczących treści opracowania.

Do najważniejszych efektów dla mieszkańców zaliczyć można:

•    wzrost ilości, jakości zagospodarowania i poprawa dostępności terenów zieleni;
•    integrację terenów zieleni Krakowa w jeden spójny system;
•    zwiększenie możliwości codziennej rekreacji i bezpośredniego kontaktu z przyrodą w mieście;
•    poprawę mikroklimatu i stanu czystości powietrza dzięki wzrostowi ilości zadrzewień;
•    zachowanie unikatowych walorów przyrody i krajobrazu Krakowa dla obecnych i przyszłych pokoleń;
•    usprawnienie zarządzania terenami zielonymi;
•    zwiększenie atrakcyjności Krakowa jako miejsca do życia, poprawę bezpieczeństwa.

W ramach pierwszego etapu konsultacji zostały zorganizowane spotkania w formie otwartych warsztatów dla poszczególnych dzielnic. Pierwsze dwa odbyły się jeszcze w listopadzie 2015 r., zaś spotkania dla kolejnych dzielnic przeprowadzono w styczniu i lutym 2016. Warsztaty prowadziła Fundacja Sendzimira.


Harmonogram otwartych warsztatów i spotkań:

 • Dzielnica I Stare Miasto – 26 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie przy ul. Rajskiej 1;
   
 • Dzielnica II Grzegórzki – 24 listopada 2015 r. o godz. 17.00 w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. "Szarych Szeregów" przy al. Powstania Warszawskiego 6;
   
 • Dzielnica IV Prądnik Biały – 5 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 12 przy ul. Kluczborskiej 3;
   
 • Dzielnica V Krowodrza i VI Bronowice – 7 stycznia 2016 r. o godz. 17.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 przy al. Kijowskiej 3;
   
 • Dzielnica III Prądnik Czerwony i XV Mistrzejowice – 12 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 130 na os. Oświecenia 30;
   
 • Dzielnica VII Zwierzyniec – 13 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 18 przy ul. Senatorskiej 35;
   
 • Dzielnica VIII Dębniki – 14 stycznia 2016 r. o godz. 18.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 2 przy ul. Wacława Lipińskiego 2;
   
 • Dzielnica IX Łagiewniki - Borek Fałęcki i Dzielnica X Swoszowice – 2 lutego 2016 r. o godz.18.00 w Szkole Podstawowej nr 97 przy ul. Judyma 10;
   
 • Dzielnica XI Podgórze Duchackie  – 3 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 28 przy ul. Bujaka 15;
   
 • Dzielnica XII Bieżanów - Prokocim –  4 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Aleksandry 17;
   
 • Dzielnica XIII Podgórze – 10 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Urzędzie Miasta Krakowa (Sala Maryewskiego) przy rynku Podgórskim 1;
   
 • Dzielnica XVI Bieńczyce – 11 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Sali nr 11 Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na Os. Górali 5;
   
 • Dzielnica XVIII Nowa Huta – 11 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Sali Kameralnej Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida na Os. Górali 5;
   
 • Dzielnica XIV Czyżyny – 15 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w Gimnazjum nr 36 na os. Dywizjonu 303 nr 66;
   
 • Dzielnica XVII Wzgórza Krzesławickie – 16 lutego 2016 r. o godz. 18.00 w  Gimnazjum nr 44 na os. Na stoku 34.
   
 • Spotkanie podsumowujące pierwszy etap konsultacji społecznych dotyczących opracowywanego w UMK dokumentu pn.: "Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017-2030" – 6 kwietnia 2016 r. o godz. 18.00 w Miejskim Centrum Dialogu przy ul. Brackiej 10 .

   

Mieszkańcy mogli zgłaszać swoje propozycje i uwagi dotyczące pierwszego etapu konsultacji do 22 lutego 2016 r. na adres miastowzieleni@um.krakow.pl .

W Krakowie znajduje się 4395,12 ha terenów zieleni co stanowi 13,46 proc. powierzchni miasta. Do tego należy dodać tzw. obszary wspomagające tereny zielone, a więc lasy, czy przestrzenie, które zgodnie z planami, są przeznaczone pod zieleń miejską. Powierzchnia tych ostatnich wynosi dodatkowo 14835,01 ha co stanowi 45,45 proc. powierzchni Krakowa.

Zobacz:

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy I Stare Miasto;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy I Stare Miasto;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy II Grzegórzki;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy II Grzegórzki;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy III Prądnik Czerwony;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy III Prądnik Czerwony;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy IV Prądnik Biały cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy IV Prądnik Biały cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy IV Prądnik Biały;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicach V Krowodrza i VI Bronowice cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicach V Krowodrza i VI Bronowice cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie V Krowodrza;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy VI Bronowice;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy VII Zwierzyniec;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy VII Zwierzyniec;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy VIII Dębniki cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy VIII Dębniki cz. 2;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy VIII Dębniki cz. 3;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie VIII Dębniki;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicach IX Łagiewniki - Borek Fałęcki i X Swoszowice cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicach IX Łagiewniki - Borek Fałęcki i X Swoszowice cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy IX Łagiewniki - Borek Fałęcki;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy X Swoszowice;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XI Podgórze Duchackie;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XI Podgórze Duchackie;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XIII Podgórze cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XIII Podgórze cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XIII Podgórze;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XIV Czyżyny cz. 1:

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XIV Czyżyny cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XV Mistrzejowice:

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XV Mistrzejowice;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVI Bieńczyce;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XVI Bieńczyce;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie cz. 2;

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa Huta cz. 1;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa Huta cz. 2;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa Huta cz. 3;

- Mapę istniejących terenów zielonych w Dzielnicy XVIII Nowa Huta cz. 4.

- Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XVIII Nowa Huta.

Więcej informacji na temat konsultacji na: www.facebook.com/miastowzieleni.
 


Ostania aktualizacja: 24.03.2016 r.

jeśli masz pytania dotyczące tego projektu, wypowiedź się: wyślij zapytanie
Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie
Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim
Raport ze spotkania konsultacyjnego dotyczącego kierunków rozwoju zieleni na terenie Dzielnicy XIV Czyżyny
Komentarze
Aby dodać komentarz musisz się zalogować